രഹസ്യ ബന്ധം.. പരമസുഖം

ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി എനിക്ക് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു. അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ആയിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട് രാജേഷ് അവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒഴിവു കിട്ടുമ്പോൾ […] Read More… from രഹസ്യ ബന്ധം.. പരമസുഖം