ട്യൂഷനിലൂടെ ആയിരുന്നു തുടക്കം – Part 1

ട്യൂഷന്‍ – മക്കളൊക്കെ കുടുംബമായി അമേരിക്കയിൽ. ഭാര്യക്കാണെങ്കിൽ താല്പര്യം പർച്ചേസിങ്ങിൽ മാത്രം.വീട്ടിലാണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർ മാത്രം. അവൾക്ക് അൻപതോടടുക്കുന്നു. എനിക്ക് അമ്പത്തിനാലായി. ഹും ..നിങ്ങളെക്കണ്ടാൽ നാൽപ്പത്തിനുമേലേ […] Read More… from ട്യൂഷനിലൂടെ ആയിരുന്നു തുടക്കം – Part 1