ശോഭയും രേവതിയും പിന്നെ ഞാനും. ഭാഗം -1

ആനുവൽ വെക്കേഷന് എന്‍റെ കസിന്‍സ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു..അപ്പച്ചിയുടെയും മാമന്റെയും മക്കളാണ്. രേവതിയും ശോഭയും. രണ്ടു പേർക്കും 21-22 ഇടയിലാണ് പ്രായം. രണ്ടുപേരും കാണാൻ സുന്ദരിമാരാണ്. ആവശ്യത്തിനുള്ള […] Read More… from ശോഭയും രേവതിയും പിന്നെ ഞാനും. ഭാഗം -1

ശോഭയും രേവതിയും പിന്നെ ഞാനും. ഭാഗം -2

ശോഭ രേവതിയുടെ ജെട്ടി വലിച്ചൂരി. രേവതിയുടെ രോമം നിറഞ്ഞ നനഞ്ഞ പൂര്‍ ഞാന്‍ കണ്ടു. രേവതിയുടെ പൂറ് കണ്ടാലേ അറിയാം അവള്‍ വടിച്ചിട്ടേയില്ലെന്ന്.. രണ്ട് പൂര്‍ണ്ണ നഗ്നകളായ […] Read More… from ശോഭയും രേവതിയും പിന്നെ ഞാനും. ഭാഗം -2