സെക്സ് സാഡിസമായപ്പോൾ – Part 1

സാഡിസ്റ്റ് – രമ. അവൾ സുന്ദരിയാണ്. ഒറ്റക്കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അവളെ ഒന്ന് കളിക്കണമെന്ന് ആർക്കും ഒരാഗ്രഹം തോന്നും.അവളെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നിയത് അതായിരുന്നു. അവൾ ഒരു […] Read More… from സെക്സ് സാഡിസമായപ്പോൾ – Part 1

സെക്സ് സാഡിസമായപ്പോൾ Part 2

സാഡിസ്റ്റ് – അവൾ തീരുമാനിച്ചത് പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വീട്ടിലെത്തി. ഞാൻ കരുതിയ പോലെ ഒരു യുവതി ആയിരുന്നില്ലവൾ. […] Read More… from സെക്സ് സാഡിസമായപ്പോൾ Part 2