രതിസുഖം.. എന്റെ ചേച്ചിയോടൊപ്പം – Part 1

അടുത്തവീട്ടിലെ തള്ള വീട്ടുപണികളിൽ അമ്മയുടെ സഹായിയായിരുന്നു, അവർക്ക് മന്നബുദ്ധിയും പോഴനുമായ ഒരു മോൽ മാത്രമാണുള്ളത്. കെട്ടിയോൻ കള്ള് കുടിച്ച് കുടിച്ച് മരിച്ചതാ. ഈ തള്ള പ്രസവമെടുക്കാൻ പോകും. […] Read More… from രതിസുഖം.. എന്റെ ചേച്ചിയോടൊപ്പം – Part 1

രതിസുഖം.. എന്റെ ചേച്ചിയോടൊപ്പം – Part 2

ഞാൻ കന്തിൽ നിന്നും ആ പൂറിനകത്ത് മുഴുവൻ നാക്കിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.അവർ സുഖത്തിൽ മുഴുകി.വെള്ളം കളയാതെ നിർത്തിയാലേ അമ്മ പോകുമ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും രസം പിടിച്ചുവരൂ എന്ന് തോന്നിയതിനാൽ […] Read More… from രതിസുഖം.. എന്റെ ചേച്ചിയോടൊപ്പം – Part 2