രതി.. ആനന്ദമാണ്.. പ്രണയമാണ്.. ഭാഗം – 1

രതി – എന്റെ കൊളേജ്ജില്‍ ഒരു പുതിയ പര്‍ട്‌ടൈം ലെക്‌ചറര്‍ വന്നു. മേഴ്സി. ഒരു അച്ചായത്തി, ഒരു നെടുവിരിയന്‍ ചരക്ക്.. ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്‌ സ്‌കൊറര്‍ ആയതിനാല്‍ ഞാന്‍ […] Read More… from രതി.. ആനന്ദമാണ്.. പ്രണയമാണ്.. ഭാഗം – 1

രതി.. ആനന്ദമാണ്.. പ്രണയമാണ്.. ഭാഗം – 2

രതി – അവൾ വന്ന് ബൈക്കിലേക്ക് കയറവേആർക്കാ മെഡിസിൻ..എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. അതിനവൾ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.. പകരം പോകാം.. എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. ബൈക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. […] Read More… from രതി.. ആനന്ദമാണ്.. പ്രണയമാണ്.. ഭാഗം – 2

രതി.. ആനന്ദമാണ്.. പ്രണയമാണ്.. ഭാഗം – 3

രതി – അവള്‍ കുളിച്ചു വന്നു. ഒരു മുണ്ട് മുലക്കച്ച കെട്ടിയായിരുന്നു അവൾ മുറിയിൽ വന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൈലി മാത്രം ഉടുത്ത് […] Read More… from രതി.. ആനന്ദമാണ്.. പ്രണയമാണ്.. ഭാഗം – 3