ഓർമ്മ പുതുക്കിയ കളി വിശേഷം – Part 2

കളി വിശേഷം – ജോർജിന്റെ ലഗാൻ വായിലെടുത്ത് തേൻവരിക്ക തിന്നുന്ന ആവേശത്തോടെ ജാനു ചപ്പി വലിക്കുകയാണ്. ലഗാൻ പാലഭിഷേകം നടത്തി. ഒരു തുള്ളിപോലും കളയാതെ ആ പാലത്രയും […] Read More… from ഓർമ്മ പുതുക്കിയ കളി വിശേഷം – Part 2

ഓർമ്മ പുതുക്കിയ കളി വിശേഷം – Part 1

കളി വിശേഷം – വിദേശവാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ്. ഇനി നാട്ടിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച്, പല കൺസൽറ്റികളിലും […] Read More… from ഓർമ്മ പുതുക്കിയ കളി വിശേഷം – Part 1