ഓമന സ്വപ്‌നങ്ങൾ- ഭാഗം – 1

ഓമന സ്വപ്‌നങ്ങൾ – കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിനോദമായിരുന്നു ജാക്കി വെപ്പ് .. രാവിലെ തിരക്കുള്ള ട്രാൻസ്‌പോർട് ബസ് നോക്കി കയറി പുറകിൽ മാറാതെ നിന്നാൽ […] Read More… from ഓമന സ്വപ്‌നങ്ങൾ- ഭാഗം – 1