ഞങ്ങൾ മൂന്നും കൂടി കളിച്ചപ്പോൾ – പാർട്ട് – 1

കളി – എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന വിനിയുടെ കൈ എടുത്ത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചാടിയെണീറ്റ് ടോയ്ലറ്റിലേയ്ക്ക് നടന്നു. അവിടെ വെള്ളം വീഴുന്ന ഒച്ചയിൽനിന്ന് അച്ചനൊ അമ്മയൊ ടോയ്ലറ്റിൽ […] Read More… from ഞങ്ങൾ മൂന്നും കൂടി കളിച്ചപ്പോൾ – പാർട്ട് – 1