മുപ്പത്തഞ്ചുകാരി ടീച്ചറും പത്താം ക്ലാസ് കാരനും – Part 1

മുല ടീച്ചറും – പത്താം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ മാസം.വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴി എനിക്ക് കടലു കാണാൻ ഒരു പൂതിതോന്നി. ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ കറങ്ങാൻ […] Read More… from മുപ്പത്തഞ്ചുകാരി ടീച്ചറും പത്താം ക്ലാസ് കാരനും – Part 1

മുപ്പത്തഞ്ചുകാരി ടീച്ചറും പത്താം ക്ലാസ് കാരനും – Part 2

ക്ലാസ്ടീച്ചർ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ എന്താണെന്നു എനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും ടീച്ചറിനെ ആരും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന ഫീൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി. നടക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കു ഇടയ്ക്കു ഞാൻ […] Read More… from മുപ്പത്തഞ്ചുകാരി ടീച്ചറും പത്താം ക്ലാസ് കാരനും – Part 2