മോനെ കാമപരവശയാക്കിയ അമ്മ – 1

കാമം – രാജുവിന്റെ അമ്മയാണ് ഉഷാ നായര്‍. രാജുവിന് 19 ഉം ഉഷയ്ക്ക് 40 വയസ്സ്. ഉഷയുടെ ഹസ്ബന്റ് അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കൊല്ലം 15 ആകുന്നു. ഇതുവരെ […] Read More… from മോനെ കാമപരവശയാക്കിയ അമ്മ – 1