മോളിയാന്റിയാണ് കളി പഠിപ്പിച്ചത്. part 1

ഇതൊരു അനുഭവ കഥയാണ്. കഥയിലെ നായകൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ജോർജുകുട്ടി എന്ന ഞാൻ. എന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുടെ കഥ.നഗരത്തിലെ വിശാലമായ […] Read More… from മോളിയാന്റിയാണ് കളി പഠിപ്പിച്ചത്. part 1

മോളിയാന്റിയാണ് കളി പഠിപ്പിച്ചത്. part 2

“കാണാന് കൊള്ളാം, പക്ഷെ തൊട്ടുനോക്കിയാലെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റു” ഞാൻ തട്ടിവിട്ടു. “മിടുക്കൻ ” അവര് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വന്നെന്റെ മടിയിലേക്ക് ഇരുന്നു. “തൊടുകയോ, ഞെക്കുകയോ, കുടിക്കുകയോ എന്ത് […] Read More… from മോളിയാന്റിയാണ് കളി പഠിപ്പിച്ചത്. part 2