മോഡലിങ്ങിൽ തുടങ്ങി ബെഡ് റൂമിലേക്ക് – Part 1

സിറ്റിയിലെ ജീവിതം പലപ്പോഴുമെന്നെ ബോറടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. താമസിക്കുന്നത് ഓഫീസിന് അടുത്തുള്ള ഹൗസിംങ്ങ് കോളനിയിലാണെങ്കിലും . തൊട്ടടുത്ത വീട്ടില്‍ ആരാണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ കുഴഞ്ഞു പോയത് തന്നെ. എന്നാൽ രമ ചേച്ചിയെ […] Read More… from മോഡലിങ്ങിൽ തുടങ്ങി ബെഡ് റൂമിലേക്ക് – Part 1

മോഡലിങ്ങിൽ തുടങ്ങി ബെഡ് റൂമിലേക്ക് Part 2

മോഡലിംഗ് – ഇപ്പോള്‍ എന്റെ പുറത്ത് ചേച്ചിയുടെ മുല തൊട്ടുരുമ്മുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ സുഗന്ധം. എല്ലാം എന്നെ ശരിക്കും വികാരാദീനനാക്കി. ‘വെയിൽ കൂടുന്നു.. നമുക്ക് അകത്തു പോയി […] Read More… from മോഡലിങ്ങിൽ തുടങ്ങി ബെഡ് റൂമിലേക്ക് Part 2

മോഡലിങ്ങിൽ തുടങ്ങി ബെഡ് റൂമിലേക്ക് Part 3

മോഡലിംഗ്- ‘നിനക്കെന്റെ മുലകള്‍ ഇഷ്ടപെട്ടോ? എന്റെ മുറിയില്‍ വെച്ച് എന്റെ നഗ്ന ശരീരം നിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ? പറേടാ’ ചേച്ചിയെ ഇങ്ങനെ ഞാന്‍ സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. […] Read More… from മോഡലിങ്ങിൽ തുടങ്ങി ബെഡ് റൂമിലേക്ക് Part 3