മേഴ്സിനെ വളച്ചടിച്ചപ്പോൾ..!! Part 1

ഞാനും അയല്പക്കത്തെ മേഴ്സി ചേച്ചിയും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ അയൽവാസിയാണ് മേഴ്സി. എന്നേക്കാൾ നാല് വയസ്സിന് മൂത്തതാണെങ്കിലും ഞാനവരെ പേരാണ് വിളിക്കുന്നത്. എടാ […] Read More… from മേഴ്സിനെ വളച്ചടിച്ചപ്പോൾ..!! Part 1