മക്കൾക്കൊപ്പം പഠിച്ച ഡാൻസ് – Part 1

മക്കൾ – ആറ് വർഷത്തോളം ഞാനും ഹസ്സും ദുബൈയിലായിരുന്നു. പിന്നീട്മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തിനായി എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കേണ്ടിവന്നു. എനിക്ക് രണ്ട് പെണ്മക്കളാണ്. ഒരാൾക്ക് 8 ഉം ഒരാൾക്ക് […] Read More… from മക്കൾക്കൊപ്പം പഠിച്ച ഡാൻസ് – Part 1

മക്കൾക്കൊപ്പം പഠിച്ച ഡാൻസ് – Part 2

ആണിന്റെ അടവ് !! ഈ സംസാരം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോവണ്ട എന്ന് ചിന്തിച്ച് വിഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു.. സർ നന്നായി ക്ലാസ്സ്‌ എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് […] Read More… from മക്കൾക്കൊപ്പം പഠിച്ച ഡാൻസ് – Part 2