മകന്റെ ചൂട് അമ്മ അറിഞ്ഞപ്പോൾ..ഭാഗം – 1

അമ്മ – എന്റെ പേര് രമ. വയസ്സ് 40 ഒരു മകനുണ്ട്.. അരുൺ വയസ്സ് 18ഭർത്താവ് വിദേശത്ത്. . എനിക്ക് 5 .3 ഉയരം. 34 മുല, […] Read More… from മകന്റെ ചൂട് അമ്മ അറിഞ്ഞപ്പോൾ..ഭാഗം – 1