കൊട്ടിയോന്റെ സമ്മതത്തോടെ കെട്ടിയോളുമായി – Part 1

കെട്ടിയോള്‍ – ഒരു ഒരു റബ്ബർ കർഷകനാണ് എന്റെ അപ്പച്ചൻ.ഏക്കർ കണക്കിന് റബ്ബർ തോട്ടമുണ്ട് . ഞാൻ എൻജിൻറിങ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. ജോലിയൊന്നും നോക്കിയില്ല. ബിസിനസ് ആയിരുന്നു […] Read More… from കൊട്ടിയോന്റെ സമ്മതത്തോടെ കെട്ടിയോളുമായി – Part 1