കൂട്ടുകാരനെ അച്ഛനാക്കാൻ എന്റെ ത്യാഗം! Part 1

അച്ഛന മനസ്സി – എന്റെ ചങ്ങാതി ഒരു സുന്ദരിക്കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. തികച്ചും സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നത്. അവർ മധുവിധു ആഘോഷിച്ചു നടന്നു. വീട്ടിൽ നല്ല സാമ്പത്തികം […] Read More… from കൂട്ടുകാരനെ അച്ഛനാക്കാൻ എന്റെ ത്യാഗം! Part 1

കൂട്ടുകാരനെ അച്ഛനാക്കാൻ എന്റെ ത്യാഗം! Part 2

അച്ഛനാക്കാൻ —- ഒരു നേരിയ ചുവപ്പ് സാരി ആയിരുന്നു അവളുടെ വേഷം. ലോ കട്ട് ബ്ലൌസ് അവളുടെ മുലയിടുക്ക് നന്നായി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.അരകെട്ടും നന്നായി കാണാം. ബ്ലൌസ് ലോ […] Read More… from കൂട്ടുകാരനെ അച്ഛനാക്കാൻ എന്റെ ത്യാഗം! Part 2