കവിതയും അനിയനും Part 1

ഓട്ടോയ്ക്ക് പൈസ കൊടുത്തു ബാഗും തോളില്‍ കയറ്റിയപ്പോള്‍ ആശയ്ക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഉത്സാഹമായിരുന്നു. മെഡിസിനു കിട്ടിയതിൽപ്പിന്നെ ഹോസ്റ്റലില്‍ ആയിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോക്ക് വേണ്ടെന്നു വീട്ടില്‍നിന്നും കർശനമായ താകീതുണ്ടായിരുന്നു. […] Read More… from കവിതയും അനിയനും Part 1