കാമത്തിന് പല മുഖങ്ങളില്ലേ ഭാഗം – 1

കാമ – ഏതാനും മാസങ്ങളുടെ പരിചയം മാത്രമുള്ള യുവതി. അവൾ സുന്ദരിയാണ്. സെക്സിയാണ്. അവളുടെ നോട്ടത്തിലും ഭാവത്തിലുമൊക്കെ ലൈംഗീകതൃഷ്ണ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വർത്തമാനങ്ങളിൽ ലൈംഗീകത നിറയാറുണ്ട്.. അവളുമായൊന്ന് […] Read More… from കാമത്തിന് പല മുഖങ്ങളില്ലേ ഭാഗം – 1

കാമത്തിന് പല മുഖങ്ങളില്ലേ ഭാഗം – 2

കാമ -അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്മാറിയിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ കിടന്നു. അപ്പോഴാണ് അവളിൽ കാമം കത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചത്. ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് […] Read More… from കാമത്തിന് പല മുഖങ്ങളില്ലേ ഭാഗം – 2