കാമത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും ദിനങ്ങൾ – ഭാഗം – 1

പ്രണയം – സെക്സ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ.. അത് വിവാഹശേഷം മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനിൽ അതിപ്പോ ആണായാലും പെണ്ണായാലും വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ കാമ വികാരം […] Read More… from കാമത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും ദിനങ്ങൾ – ഭാഗം – 1

കാമത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും ദിനങ്ങൾ – ഭാഗം – 2

പ്രണയം – എനിക്ക് മനസ്സിലായി.. ജോക്ക് പാല് പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന്.. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജോമോൻ ഉത്തരം തരണം. അവൻ തലയാട്ടി. ‘നീ എന്നും […] Read More… from കാമത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും ദിനങ്ങൾ – ഭാഗം – 2