കാമം ഭ്രാന്തായാൽ. ഭാഗം – 1

അച്ചനും അമ്മയും ഞാനും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്റെ കുടുബം .ഞാൻ ഡിഗ്രി ലാസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ്ഞങ്ങളുടെ വീട് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടാണ്.,അടുത്തധികം വീടുകളിന്നുമില്ല, എന്റെ […] Read More… from കാമം ഭ്രാന്തായാൽ. ഭാഗം – 1

കാമം ഭ്രാന്തായാൽ. ഭാഗം – 2

എനിക്കപ്പോ കാര്യം മനസില്ലായി. പെണ്ണിന് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന്. ” ഈ സാധനങ്ങളുടെ വില ഞാൻ തരാം എത്ര രൂപ വേണ്ടിവരും ഇതിനു എല്ലാത്തിനും കൂടി ” […] Read More… from കാമം ഭ്രാന്തായാൽ. ഭാഗം – 2