കാമകൂത്ത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കും മൂത്തു – ഭാഗം – 1

കാമം – ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ പണിക്കാരിയാണ് കാളി. കാളിക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സേ കാണൂ.. അവളുടെ കെട്ടിയോൻ കറുപ്പനും അവളും ഞങ്ങളുടെ കുടിയാന്മാരുമാണ്. കാളിയുടെ മുലകൾക്ക് നല്ല […] Read More… from കാമകൂത്ത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കും മൂത്തു – ഭാഗം – 1