ഗൾഫ് കാരന്റെ ഭാര്യക്കിട്ട് ഒരു ഊക്കൽ. Part 1

ഗൾഫ് കാരന്റെ ഭാര്യ – ഞാൻ ജയൻ. ആറടി പൊക്കത്തിൽ ഇരുനിറത്തിലും അൽപ്പം കൂടി ഇരുണ്ട് പൊക്കത്തിനൊത്ത വണ്ണവും അതിനൊത്ത ആരോഗ്യവുമുള്ള, ശരീരത്തിൽ രോമവളർച്ച അൽപ്പം കൂടിയതിനു […] Read More… from ഗൾഫ് കാരന്റെ ഭാര്യക്കിട്ട് ഒരു ഊക്കൽ. Part 1

ഗൾഫ് കാരന്റെ ഭാര്യക്കിട്ട് ഒരു ഊക്കൽ. Part 2

ഗൾഫ് കാരന്റെ ഭാര്യ – “ഇളക്കം മാറൂങ്കിൽ നീയും കുറച്ച് കുടിച്ചോ… “ഇളകി മറിയുന്ന കുണ്ടി നോക്കി പിറകേ നടന്നിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്… അത് മനസ്സിലായിട്ടെന്നവണ്ണം അവളൊന്ന് […] Read More… from ഗൾഫ് കാരന്റെ ഭാര്യക്കിട്ട് ഒരു ഊക്കൽ. Part 2

ഗൾഫ് കാരന്റെ ഭാര്യക്കിട്ട് ഒരു ഊക്കൽ. Part 3

ഗൾഫ് കാരന്റെ ഭാര്യ – “അള്ളാ… ബെഡ്ഷീറ്റെവിടെ “ എന്തോ കളഞ്ഞുപോയപോലെ അവൾ പെട്ടന്ന് തലപൊക്കി ചോദിച്ചു… . ഇനി അതിൽ വല്ല നിധിയും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന […] Read More… from ഗൾഫ് കാരന്റെ ഭാര്യക്കിട്ട് ഒരു ഊക്കൽ. Part 3