എന്റെ ടീച്ചറുടെ സ്വർഗ്ഗലോകം ഭാഗം – 1

ടീച്ചർ – കാദറിക്ക ആരാന്ന് ചോദിച്ചാ ഒരു ജിന്നാന്ന് പറയും അന്നാട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം.. കാരണം അയാൾക്ക്‌ ഒരു മന്ത്രവടിയുണ്ട്‌.. ഒരു സുന്ദരൻ മുട്ടമണി… ഒരു കാലിന്റെ എടയിലേക്കങ്ങു […] Read More… from എന്റെ ടീച്ചറുടെ സ്വർഗ്ഗലോകം ഭാഗം – 1

എന്റെ ടീച്ചറുടെ സ്വർഗ്ഗലോകം ഭാഗം – 2

ടീച്ചർ – കാദർ കഞ്ചാവ് പുകയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നടുക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവൻ കഞ്ചാവിന്റെ ലഹരിയിൽ ശോഭന ടീച്ചറിനേയും അശ്വതിക്കുട്ടിയേയും ഓർത്ത് കുണ്ണയിൽ തടവുകയായിരുന്നു. […] Read More… from എന്റെ ടീച്ചറുടെ സ്വർഗ്ഗലോകം ഭാഗം – 2

എന്റെ ടീച്ചറുടെ സ്വർഗ്ഗലോകം ഭാഗം – 3

ടീച്ചർ – കാദറിന്റെ വായിൽ സബിയാത്ത മുല തീരുകുകയും ചപ്പിക്കോളാൻ പറയുകയും ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അവൻ ആർത്തിയോടെ മുല ചപ്പിത്തുടങ്ങി. സബിയക്ക് അതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു മുല ചപ്പൽ […] Read More… from എന്റെ ടീച്ചറുടെ സ്വർഗ്ഗലോകം ഭാഗം – 3