എന്റെ പ്രണയിനീ.. നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചാലോ.. Part 1

കാമുകിക്കൊരു കത്ത്.. ഭാഗം – 1 കളി – ചന്ദ്രൻ ഒരു അയ്യോ പാവമാണ്. എന്നാലവനെ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കണ്ണെടുക്കാതെ അവനെ നോക്കിപ്പോകുന്ന സൗന്ദര്യമുണ്ടവന്.. അവന് ഒരു […] Read More… from എന്റെ പ്രണയിനീ.. നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചാലോ.. Part 1

എന്റെ പ്രണയിനീ.. നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചാലോ.. Part 2

കാമുകിക്കൊരു കത്ത്.. ഭാഗം – 2 കളി – നിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം അറിയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഞാനീ കത്ത് പ്രധാനമായും എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്.എന്നാൽ തുടക്കം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് […] Read More… from എന്റെ പ്രണയിനീ.. നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചാലോ.. Part 2