എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചർ Part 1

+2വിനു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർറായി വന്നതാണ് രേവതി ടീച്ചർ. പഠിപ്പിസ്റ്റും. സകലകലാ വല്ലഭനുമായ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഹീറോ പരിവേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നല്ല […] Read More… from എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചർ Part 1

എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചർ Part 2

അവൻ പിന്നെയും ടീച്ചർക്കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വർണിച്ചു … ശരിയാണ് ടീച്ചർ ഒരു അപ്സരസ് തന്നെയാണ്.അത്രയും ഭംഗിയുള്ള വേറൊരു സ്ത്രീയും ഈ നാട്ടിലേ ഇല്ല.രാത്രിയിൽ ടീച്ചറും ചെറിയ […] Read More… from എന്റെ പൊന്ന് ടീച്ചർ Part 2