എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -1

അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും – ഇതൊരു അനുഭവ കഥയൊന്നുമല്ല.. എന്നാൽ കഥകളൊക്കെ അനുഭവമല്ലല്ലോ.. ഭാവനയിൽ വിടരുന്ന കഥകളല്ലേ അധികവും. അത്തരത്തിൽഞാൻ ഒരു ഫാൻ്റസിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ കഥ […] Read More… from എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -1

എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -2

അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും – ആദ്യ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് കമന്റുകൾ അയച്ചവർ ഭൂരിപക്ഷവും കഥയുടെ പോക്ക് നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കഥ കൂടുതൽ നന്നാക്കണം എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് […] Read More… from എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -2

എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -3

അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും – കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചവർ അയച്ച കമന്റുകളിലെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുംസ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ അഭിപ്രായം പറയുന്നുള്ളൂ. വായിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കമന്റ് എഴുതാനുള്ള […] Read More… from എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -3

എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -4

അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും – കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എഴുതുന്നവരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തിൽ നിന്നും കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അതിയായ […] Read More… from എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -4

എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -5

അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും – കഥ വായിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നവർക്ക് നന്ദി.തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട്.. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. […] Read More… from എന്റെ അമ്മയും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും പിന്നെ ഞാനും – ഭാഗം -5