എന്നെ കളിക്കാരനാക്കിയ ആന്റി – Part 1

ആന്റി – വികാര വിചാരങ്ങൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ ലൈംഗീകത അറിയാത്തവർ വിരളമായിരിക്കും. കഥകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും നിത്യ ബ്രഹ്മചാരികളെ കാണുക. പള്ളീലച്ചന്മാർക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും വിവാഹം […] Read More… from എന്നെ കളിക്കാരനാക്കിയ ആന്റി – Part 1

എന്നെ കളിക്കാരനാക്കിയ ആന്റി – Part 2

ആന്റി – എന്നാലും ഇന്ന് ആന്റി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ അതറിയാൻ ഒരാഗ്രഹം. ആരോട് ചോദിക്കും. ചോദിച്ചാൽ നമ്പൂരിക്കുട്ടി എന്താ ഇങ്ങനേക്ക ചോദിക്കുന്നതെന്നായിരിക്കും മറുചോദ്യം. പിന്നെ ആരോടാണോ […] Read More… from എന്നെ കളിക്കാരനാക്കിയ ആന്റി – Part 2