ക്ലാരയുടെ തിരിച്ചു വരവിലെ കാമം Part 1

കാമം – വീട്ടിലെത്താൻ വൈകിയതിനാൽ കാർ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പാഴായിരുന്നു പരിചയമുള്ള ആ മുഖം ഞാൻ കണ്ടത്. ഡ്രൈവറോട് വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ആ […] Read More… from ക്ലാരയുടെ തിരിച്ചു വരവിലെ കാമം Part 1

ക്ലാരയുടെ തിരിച്ചു വരവിലെ കാമം Part 2

കാമം – “എന്റെ പൂർ നക്കി തുടയ്ക്കടാ.”അവർ മോങ്ങി. അവർ കാലുകൾ പൊക്കി എന്റെ തലയെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി. ആ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരുടെ […] Read More… from ക്ലാരയുടെ തിരിച്ചു വരവിലെ കാമം Part 2