ചേച്ചീടെ ചേട്ടൻ എന്റെ സ്വന്തം! part 1

ജനിച്ചതും വളർന്നതും മുംബയിലായതിനാൽ ചേച്ചിയും അച്ഛനും എനിക്ക് ‘മോട്ടി‘ എന്ന് നിക് നെയിം നൽകി. എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ലതിക ചേച്ചി ഗർഭിണിയായത്. അതിലും ഒരു വർഷം […] Read More… from ചേച്ചീടെ ചേട്ടൻ എന്റെ സ്വന്തം! part 1

ചേച്ചീടെ ചേട്ടൻ എന്റെ സ്വന്തം! part 2

അവൻ എന്റെ യോനീദ്വാരത്തിന്റെ മുഖത്ത് വെച്ച് ഉരക്കുന്നു. അറിയാതെ ഞാൻ കാൽ അകത്തി. ആ പെരും കുണ്ണ എന്റെ പൂറിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അയ്യോl എന്തൊരു വേദന! […] Read More… from ചേച്ചീടെ ചേട്ടൻ എന്റെ സ്വന്തം! part 2