ചേച്ചിയും ഞാനും പിന്നെ അമ്മയും ഭാഗം – 1

അമ്മ – രമ ചേച്ചിയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് .ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവും മകളമുണ്ട്..മകൾക്കു പതിനഞ്ച് വയസ്സെങ്കിലും കാണും. അവൾ പഠിക്കുന്നത് പത്തിലായതിനാലാണ് പതിനഞ്ച് […] Read More… from ചേച്ചിയും ഞാനും പിന്നെ അമ്മയും ഭാഗം – 1