ഭർത്താവില്ലെങ്കിലെന്താ അങ്ങേരുടെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ – Part 1

വാപ്പ – ഗൾഫ്കാരന്റെ വിവാഹം വന്നപ്പോൾ ഇത്തയോട് ഞാൻ ഒന്നേ പറഞ്ഞൊള്ളൂ.. പുതിയാപ്പളക്ക് മൊഞ്ചുണ്ടായ മാത്രം പോരാ.. കെട്ടണ പെണ്ണിനെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കാനും പറ്റിയോനായിരിക്കണം.. അതെന്താടീ നീ […] Read More… from ഭർത്താവില്ലെങ്കിലെന്താ അങ്ങേരുടെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ – Part 1