ഭാര്യയേക്കാൾ ഊക്കത്തി അമ്മായി – Part 1

ഒരു നീണ്ട ചൂളം വിളിയോടെ തീവണ്ടി നിരങ്ങി സ്സഷനിൽ നിന്നു. ചായ, ചായ, കാപ്പി, കപ്പി . . . . ഉറക്കപ്പിച്ചോടെ എഴുന്നേറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് […] Read More… from ഭാര്യയേക്കാൾ ഊക്കത്തി അമ്മായി – Part 1

ഭാര്യയേക്കാൾ ഊക്കത്തി അമ്മായി – Part 2

ആന്റിക്കറിയാല്ലൊ.. ഒരുപാടു നാളു കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്ന്.., എനിക്ക് ഇരിക്കാനും വയ്യ എന്ന അവസ്ഥയിലാ..വെറുതെ വന്നതുപോലെയായി. അമ്മയി കണ്ടില്ലേ.. കുലച്ച് നിക്കുന്നത്..ലുങ്കിക്കകത്ത് കുലച്ച കുണ്ണ തൊട്ടുകാണിച്ചുകൊണ്ട് […] Read More… from ഭാര്യയേക്കാൾ ഊക്കത്തി അമ്മായി – Part 2