ഭാര്യയെ ഭോഗിച്ചവനോട് പകരം ചോദിക്കാനാവാതെ Part 1

എന്റെ ഭാര്യ സുന്ദരിയായതിന്റെ ഒരഹങ്കാരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ രൂപം വെച്ച് അത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ്. എന്നാൽ എന്റെ ഭാര്യ താൻ സുന്ദരിയാണെന്ന […] Read More… from ഭാര്യയെ ഭോഗിച്ചവനോട് പകരം ചോദിക്കാനാവാതെ Part 1

ഭാര്യയെ ഭോഗിച്ചവനോട് പകരം ചോദിക്കാനാവാതെ Part 2

ഭാര്യ – നീ എന്നെ മനഃപൂർവം പറ്റിക്കുക ആയിരുന്നു അല്ലെ. സഹായിക്കുന്നവരോട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം. എന്നെ പറ്റി നീ എന്താടാ വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ കൂകി വിളിച്ച […] Read More… from ഭാര്യയെ ഭോഗിച്ചവനോട് പകരം ചോദിക്കാനാവാതെ Part 2