ഭാര്യ എന്റെ ജീവിതം സേഫാക്കി! ഭാഗം – 1

ഭാര്യ – ഹായ് ഞാൻ വിക്രം. എനിക്ക് 28 വയസ്സുണ്ട്, ഡെൽഹിയിലുള്ള ഒരു വിദേശ കമ്പനിയുടെ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു ജീവനക്കാരനാണ്. […] Read More… from ഭാര്യ എന്റെ ജീവിതം സേഫാക്കി! ഭാഗം – 1

ഭാര്യ എന്റെ ജീവിതം സേഫാക്കി! ഭാഗം – 2

ഭാര്യ – പൂജ, ഈ ശനിയാഴ്ച എന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട്, എല്ലാവരുടേയും ഫാമിലിയേയും പാർട്ടിക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീയും വരണം, പാർട്ടിക്ക് വരുന്നവരിൽവച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരി എൻ്റെ […] Read More… from ഭാര്യ എന്റെ ജീവിതം സേഫാക്കി! ഭാഗം – 2