ആന്റിയും ഞാനും ബാഗ്ളൂർ യാത്രയിൽ Part 1

എന്റെ ആന്റിയാണ് രാധ. കൃഷ്ണന്റെ രാധയല്ല. വേണമെങ്കിൽ കാമദേവന്റെ ഭാര്യയെന്ന് പറയാം. അത്രയ്ക്ക് ആറ്റൻ ചരക്കാണ്. അങ്കിൾ ബാംഗ്ളൂരിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷം […] Read More… from ആന്റിയും ഞാനും ബാഗ്ളൂർ യാത്രയിൽ Part 1