അൻപതും പതിനെട്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രണയകേളി. ഭാഗം – 1

പ്രണയം – ഞാൻ ഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കണ കാലം അയൽപക്കത്തെ രാജമ്മചേച്ചിയും ഞാനും നല്ല കമ്പനി ആണ്. ചേച്ചിക്ക് 50 ഉം എനിക്ക് 18 ഉം വയസ്സ്.. പ്രായം […] Read More… from അൻപതും പതിനെട്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രണയകേളി. ഭാഗം – 1

അൻപതും പതിനെട്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രണയകേളി. ഭാഗം – 2

പ്രണയം – ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്ന് മേലെല്ലാം കഴുകും. ഞാൻ അവളുടെ പാദം നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കും.. .. എനിക്ക് രാജമ്മേടെ പാദം ഒരുപാടു ഇഷ്ട്ടമാണ്. ഞാൻ […] Read More… from അൻപതും പതിനെട്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രണയകേളി. ഭാഗം – 2