അമ്മയും മകനുമല്ല.. സ്ത്രീയും പുരുഷനും..!! ഭാഗം – 1

പുരുഷൻ – “ഹലോ! രാധേ നി വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ടല്ലോ..ഞാൻ അവിടേക്ക് വരുന്നു.. അത് വന്നിട്ട് പറയാം” ഫോൺ വെച്ചിട്ട് സുജ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ രാഹുൽ പിറകിൽ നിൽക്കുന്നു. […] Read More… from അമ്മയും മകനുമല്ല.. സ്ത്രീയും പുരുഷനും..!! ഭാഗം – 1