അമ്മാവിയുടെ കളി ഒന്നൊന്നര കളി.. Part 1

അമ്മാവിയുടെ കളി- ഞാൻ ഐ ടി ഐ കഷ്ടിച്ചു പാസായി. കോയമ്പത്തുരിൽ പോയാൽ അമ്മാവന്റെ കെയ്റോഫിൽ ജോലി എന്തെങ്കിലും കിട്ടും എന്നുകരുതി എന്നെ അമ്മ എന്നെ കോയമ്പത്തരിനു […] Read More… from അമ്മാവിയുടെ കളി ഒന്നൊന്നര കളി.. Part 1

അമ്മാവിയുടെ കളി ഒന്നൊന്നര കളി.. Part 2

അമ്മാവിയുടെ കളി – ‘ഇട്ടപ്പോൾ കീറിയതു കൊണ്ടാണോ’ ‘കീറിയതു നിന്റെ കുറ്റമല്ലല്ലോ.. നിന്റെ അമ്മാവന്റെ പിശുക്കല്ലേ കാര്യം.. എടാ രവീ നീ മാത്രമേ എന്നെ ഇങ്ങിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ’ […] Read More… from അമ്മാവിയുടെ കളി ഒന്നൊന്നര കളി.. Part 2