അമ്മാവിയാണെന്റെ സെക്സ് ഗുരു. Part 1

സെക്സ് ഗുരു – ഞാന്‍ പ്രീഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുന്ന കാലം. എനിക്കു പരീക്ഷ ഏതാണ്ട് അടുത്തപ്പോഴാണു പണം അടക്കാത്തതിനാല്‍ കറണ്ട് വിഛേദിച്ചത്. വലിയ ഒരു തുക ബില്ല് ആയി […] Read More… from അമ്മാവിയാണെന്റെ സെക്സ് ഗുരു. Part 1

അമ്മാവിയാണെന്റെ സെക്സ് ഗുരു. Part 2

സെക്സ് ഗുരു – അമ്മായി വെട്ടിയിട്ട വാഴപോലെ കിടക്കുന്നു.വലിയ ഒരു പനമ്പായയിലാണൂ അമ്മായി കിടക്കുന്നത്.ഒരു തലയിണ മാത്രം ഉണ്ട്. പുതപ്പോ വിരിപ്പോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല.ഞാനും ആ […] Read More… from അമ്മാവിയാണെന്റെ സെക്സ് ഗുരു. Part 2

അമ്മാവിയാണെന്റെ സെക്സ് ഗുരു. Part 3

സെക്സ് ഗുരു – “എടാ കള്ളകുട്ടാ.. എനിക്കിഷ്ടം ആയെടാ.. എന്നെ നീ ഇനി മോളേന്നു വിളിച്ചാല്‍ മതി. നിന്‍റെ ആനക്കുണ്ണ കയറ്റെടാ മോനേ അമ്മായീടെ താറഴിക്കെടാ കുട്ടാ” […] Read More… from അമ്മാവിയാണെന്റെ സെക്സ് ഗുരു. Part 3