അമ്മായിയെ ആഗ്രഹിച്ചു.. ഒടുവിൽ ഭാഗം – 1

അമ്മായി – ഏതൊരു മനുഷ്യനും എന്നും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുതകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പലപ്പോഴും അതൊക്കെ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് മുന്നേ സംഭവിച്ചതുമായിരിക്കും. മുപ്പത് കഴിയുമ്പോഴേക്കുമാണല്ലോ ഒരാൾ […] Read More… from അമ്മായിയെ ആഗ്രഹിച്ചു.. ഒടുവിൽ ഭാഗം – 1