അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കളികൾ… ഭാഗം – 1

കളി – ഞാൻ ഒരു മലയാളിയാണ്. ഇപ്പോൾ മുംബൈയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരു പൊതു സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ..സകല അലമ്പും കാണിക്കും. എന്നാൽ ഒരുത്തിയെ ലൈലിലേക്ക് കൂട്ടണമെന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ […] Read More… from അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കളികൾ… ഭാഗം – 1