ആസ്വദിക്കണം സെക്സ്സ്.. ഭാഗം – 1

സെക്സ്സ് – എന്റെ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ബ്രസീൽ ആണ്. എന്റെ അപ്പനും അമ്മയുടെ അമ്മയും ബ്രസീലിൽ ആണ് അമ്മയും അനിയനും ദുബൈയിൽ ആണ്. ഞാൻ രണ്ട് […] Read More… from ആസ്വദിക്കണം സെക്സ്സ്.. ഭാഗം – 1

ആസ്വദിക്കണം സെക്സ്സ്.. ഭാഗം – 2

സെക്സ്സ് – ആന്റി എന്നും രാത്രി നൈറ്റി മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. അന്നും അത് മതിയെന്നവർ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ അവർ ഇട്ടത്ത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ആന്റിയെ […] Read More… from ആസ്വദിക്കണം സെക്സ്സ്.. ഭാഗം – 2

ആസ്വദിക്കണം സെക്സ്സ്.. ഭാഗം – 3

സെക്സ്സ് – അത് വരെ ഞാൻ ആന്റിയുടെ മുഖത്ത് ഇരുന്നു. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കാലുകൾ കഴച്ചു. ഞാൻ എണിറ്റു… ആന്റിയുടെ മുഖത്തും മുലയിലും കഴുത്തിലും അകിളിന്റെ […] Read More… from ആസ്വദിക്കണം സെക്സ്സ്.. ഭാഗം – 3