സെക്സ് റാകെറ്റിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്‍കുട്ടി Part 1

(കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ചു മാസം ബോംബയിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അന്ന് എന്റെ റൂം മേറ്റ്‌ ആയിരുന്ന ഒരു പെണ്‍കുട്ടി വളരെ ഷോകിംഗ് […] Read More… from സെക്സ് റാകെറ്റിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്‍കുട്ടി Part 1

സെക്സ് റാകെറ്റിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്‍കുട്ടി Part 2

അതിനു ശേഷം പൂജ പല തവണ വിക്കിയുമായി കളിച്ചു. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു തവണ എങ്കിലും അവനെ കാണാതെ, അവൻറെ ചൂടും ചൂരും അറിയാതെ, ഉറക്കം വരില്ല എന്നായി. […] Read More… from സെക്സ് റാകെറ്റിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്‍കുട്ടി Part 2