സുശീലൻറെ തയ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 01

തയ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ – എൻറെ പേര് സുശീലൻ. ജോലി തയ്യൽ ആണ്. ഞാൻ ആണ് എൻറെ നാട്ടിലെ മിക്ക പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ബ്ലൗസുകൾ അളവെടുത്തു തയ്‌ക്കുന്നത്. പല പെണ്ണുങ്ങളുടെയും […] Read More… from സുശീലൻറെ തയ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 01

സുശീലൻറെ തയ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 02

Thayyal Anubhavangal 02 എൻറെ വീടിനടുത്ത് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട്. ഗിരിജ. ആ ചേച്ചി ഒരു ദിവസം എൻറെ വീട്ടിലേക്കു വന്നു. കൈയിൽ ഒരു പൊതിയും ഉണ്ട്. ഞാൻ […] Read More… from സുശീലൻറെ തയ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 02

സുശീലൻറെ തയ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 03

Thayyal Anubhavangal 03 ഒരു ദിവസം ഞാൻ കടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേച്ചിയും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അവരുടെ മകളും വന്നു. മകൾ യുണിഫോമിൽ ആണ്. ചേച്ചി : […] Read More… from സുശീലൻറെ തയ്യൽ അനുഭവങ്ങൾ – ഭാഗം 03