സുരഭിയുടെ കുട്ടിക്കളി – ഭാഗം 01

Surabhiyude Kuttikali 01 ഒരേ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവർ ആണ് ഞാനും സുരഭി ചേച്ചിയും. സുരഭി ചേച്ചിക്ക് രണ്ടു പിള്ളേരുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കുട്ടി നാലാം ക്ലാസ്സിലും, രണ്ടാമത്തെത് രണ്ടു […] Read More… from സുരഭിയുടെ കുട്ടിക്കളി – ഭാഗം 01

സുരഭിയുടെ കുട്ടിക്കളി – ഭാഗം 02

Surabhiyude Kuttikali 02 ഈ കഥ ഞാനും സുരഭി ചേച്ചിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്‍സെസ്റ്റ് (incest) കഥയാണ്. “സുരഭിയുടെ കുട്ടികളി” പാര്‍ട്ട് 1 വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ കഥ വായിച്ചാൽ […] Read More… from സുരഭിയുടെ കുട്ടിക്കളി – ഭാഗം 02