സുമതി എൻറെ കാമറാണി – ഭാഗം 01

കാമറാണി- ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എൻറെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ കുറെ നാൾ നിന്നപോൾ ഉള്ള എൻറെ അനുഭവം ആണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. കല്യാണശേഷം ഭാര്യ വീട്ടിൽ ബന്ധുക്കളെ […] Read More… from സുമതി എൻറെ കാമറാണി – ഭാഗം 01

സുമതി എൻറെ കാമറാണി – ഭാഗം 02

എൻറെ കാമറാണി – പിന്നീടു സുമതി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ എൻറെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ നാണം ഉള്ളത് പോലെ തോന്നി. എങ്കിലും ആ മുഖത്തു ഒരു കള്ളചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. […] Read More… from സുമതി എൻറെ കാമറാണി – ഭാഗം 02

സുമതി എൻറെ കാമറാണി – ഭാഗം 03

സുമതി എൻറെ കാമറാണി – അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എല്ലാവരും ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവിന്റ കല്യാണത്തിനായി തലേ ദിവസം തന്നെ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു. സുമതിയെ കളിക്കാൻ ഇതു […] Read More… from സുമതി എൻറെ കാമറാണി – ഭാഗം 03