സഞ്ജുവിൻറെ അമ്മ – ഭാഗം 01

വരുണും സഞ്ജുവും അയൽവാസികളാണ്. അതിലേറെ വരുണിൻറെ കുണ്ടൻ കളിയിലെ പ്രധാന പങ്കാളിയുമാണ് സഞ്ജു. അവർ തമ്മിൽ പറയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ ഇല്ല പ്രണയജോഡികൾ എന്ന് വേണെമെങ്കിൽ പറയാം. നാട്ടിലെ […] Read More… from സഞ്ജുവിൻറെ അമ്മ – ഭാഗം 01

സഞ്ജുവിൻറെ അമ്മ – ഭാഗം 02

ഞാൻ സഞ്ജുവിനെ നോക്കി. സൂപ്പർ ആയി എന്ന് അവൻ ആക്ഷൻ കാണിച്ചു. ശ്രീകല : ചീ.. തീരെ അറപ്പില്ലേ നിനക്ക്. വരുൺ : എന്തിനാ അറക്കുന്നേ? അറപ്പില്ലാതെയാവുമ്പോൾ […] Read More… from സഞ്ജുവിൻറെ അമ്മ – ഭാഗം 02