റിയയുടെ രതിയാത്രകൾ – ഭാഗം 01

രതി – ഞാൻ റിയ. വയസ്സ് 19. കാലിക്കറ്റ് ആണ് സ്വദേശം. എൻറെ പപ്പക്ക് ദുബായിൽ ബിസിനസ്സ് ആണ്. അത് കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം […] Read More… from റിയയുടെ രതിയാത്രകൾ – ഭാഗം 01

റിയയുടെ രതിയാത്രകൾ – ഭാഗം 02

രതിയാത്ര – ദുബായിൽ വന്നതിനു ശേഷം പപ്പയുടെയും മമ്മയുടെയും കൂടെ ഷോപ്പിംഗ്, ഔട്ടിങ് ഒക്കെ ആയി തിരക്കായി. സാദാരണ രണ്ടും മൂന്നും ദിവസത്തിനു ആണ് ദുബായിൽ വരാറുള്ളത്. […] Read More… from റിയയുടെ രതിയാത്രകൾ – ഭാഗം 02